Til startsida

Startside
Opp

 

Denne sida har lengre nede stoff om foring av rådyr. Først kjem ein rapport og bilete frå ein som har fått det til:

Kommentar til biletet på heimesida:

Bra å se at fóringsprosjektet har gitt noen resultater. Jan Olav er den som så langt har lykkes best. Det gir nyttige erfaringer for de øvrige. Det er under slike forhold som nå det er viktig å ha vent dyrene til slik fóring.
 
Mvh.
Helge

Viltkameraet på Leiulvstad på Vegårshei hadde vært i gang i under et døgn da minnekortet ble sjekket for første gang. Bildene viste at forkassene ble godt brukt. Flere dyr hadde i løpet av natten spist av foret. På det aktuelle stedet går det med fem kilo for i døgnet, så det er tydelig at maten i kassene får bein å gå på.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Viser til tidligere tilsendt evalueringsskjema. Vi mottok evaluering fra 11 av 15 jaktlag. Prosjektgruppa hadde møte mandag ettermiddag der disse ble gjennomgått. Det viser seg at noen få har lykkes med å få rådyrene til å beite betydelig av pelletsfóret, mens de fleste ikke lykkes med det sist vinter. De fleste oppgir at dyrene sannsynligvis må ha en viss tilvenning og at de først vil begynne å ta fóret når snøforholdene gjør det vanskeligere å finne naturlig fór. Prosjektgruppa er svært enige i disse vurderingene, som også er erfaringene fra andre steder de har startet med fóring som etterhvert har vist seg vellykket, og anbefaler også at foringsplassene legges til områder det er naturlig for dyrene og oppholde seg på denne årstida. Prosjektgruppa tar videre sikte på å fortsette prosjektet to vintre til, under forutsetning av at det finnes finansiering, og håper at rettighetshaverne selv viderefører fóringa etter dette. Uansett er det finansiering til å gjennomføre prosjektet kommende vinter på lik linje med i fjor.

 
En del av dere har pelletsfór igjen fra i fjor. Andre er tomme eller må uansett ha ny forsyning. Prosjektgruppa har bestemt at hvert jaktlag i vinter kan få inntil 6 sekker pelletsfór av prosjektet. I utgangspunktet i forholdet 2:1 mellom pelletert kornavrens og formelfiber. Vi ber om at dere melder tilbake, gjerne som svar på denne e-posten, om deres behov for pelletsfór for kommende vinter. Frist for tilbakemelding settes til 1. november. Vi vil så kjøpe inn fóret samlet og gi nærmere beskjed om hvor og når det kan hentes. Ta med om dere primært ønsker én av fórtypene; kornavrens eller formellfiber.
 
NB: Vi kjøper som nevnt inn i henhold til mottatte bestillinger innen 1. november, så de som ikke melder behovet innen den tid kan ikke påregne å få fór kommende vinter.
 
Mvh.
Helge Sines
Skogbrukssjef

 

Referat fra møte X i prosjektgruppa - vinterforing 

Tid:                  Mandag 22. september kl 16.30.
Sted:                Kommunehusets spiserom i 2. etasje.
Tilstede:            Lars Espeland, Knut Bergan, Gunnar Solvik, Johan Henrik Colbjørnsen, Bjørn Saga (for Ole Petter i VJFF) og sekr. Helge Sines.
Forfall:              Ole Petter Skjævestad og Odd Bjarne Myhre. 

Sak 1 – Referater:

Sekretæren gikk gjennom referatet fra sist prosjektgruppemøte. Det var ingen merknader til referatet. 

 • Sekretæren redegjorde for hva som har skjedd etter dette:
 • Det er sendt informasjon til alle jaktlagene med generell informasjon om- og status i prosjektet, informasjon om etablering av viltåkre og viltfondets finansieringsordning, samt vårt forsøk med bruk av silofór.
 • Det har kommet inn kun tre ”søknader” om refusjon for etablering av viltåkre.
 • Søkt ”Den levende bygda” om 20.000 kr i støtte til dette prosjektet. Svar foreligger ikke enda.
 • Gunnar har kjøpt inn og prosjektet betalt for 11 stk minirundballer. Lia og Hommelsgård har fått noen, mens Gunnar har resten til sitt forsøk.

 Sak 2 - Evaluering:

Sekretæren har sendt evalueringsskjemaet til alle 15 jaktlag som fikk utlevert pelletsfór sist vinter. Det er kommet svar fra 11 av lagene. Evalueringsskjemaene ble gjennomgått. Noen har allerede lykkes med å få dyrene til å ta av fóret, mens andre ikke har lykkes enda. Det må påregnes en viss tilvenning og at dyrene vil ta pelletsfóret først ved store snømengder der dyrene har vanskelig for å finne naturlig fór. Det er viktig at kassene er plassert strategisk i forhold til hvor dyrene naturlig oppholder seg på denne tiden av året.

 Sak 3 – Videre fremdrift:

 • Det legges opp til at prosjektet pågår to vintre til, under forutsetning at det finnes finansiering. Etter det vil forhåpentlig rettighetshaverne følge opp foringen på egen hånd.
 • Sekretæren sender forespørsel til jaktlagene som fikk pelletsfór i fjor om deres behov for slikt fór i vinter, da flere har fór igjen fra i fjor. Prosjektet tar opp felles bestilling og utlevering og betaler for inntil 6 sekker pr. jaktlag.
 • Evaluering etter neste vinter vil skje i form av et møte/samling med alle som har vært involvert i prosjektet.

Sak 4 - Eventuelt:

Ingen saker. 

Neste møte i prosjektgruppa:               Våren 2009 (I forkant av evalueringsmøtet). 

Møtet hevet ca kl 17.30.

 

Her er to e-postar med informasjon frå Helge Sines angåande vinterforing av rådyr

E-post nr 1:

Hei.

 
Prosjektet "Vinterfóring av rådyr" går sin gang. Prosjektgruppa består av følgende medlemmer; Lars Espeland og Knut Bergan fra Skogeierlaget, Johan Henrik Colbjørnsen og Gunnar Solvik fra Viltlaget og Ole Petter Skjævestad og Odd Bjarne Myhre fra Jeger- og fiskerforeningen. Undertegnede er gruppas sekretær.
 
Status i prosjektet:
Prosjektet startet med at Petter C. A. Køller fra AT Skog holdt foredrag på Fjellheim om vinterforing av rådyr. Det var et interessant foredrag med mange gode bilder som vekket interessen for dette temaet hos flere. Deretter gjennomførte vi studieringer for å styrke kompetansen for slik vinterfòring hos de som ville gå i gang. Det var over 30 deltakere som meldte seg, så vi måtte dele disse opp i fire ringer. Jaktlagene ble så forespurt om deres interesse for å være med på prosjektet. Vel 20 av kommunens 39 jaktlag meldte sin interesse. Det ble arrangert fellessamling der det ble snekret fòringskasser og fòr i form av pellets ble kjøpt inn. Vi er nå i ferd med å evaluere fòringen sist vinter ved at de som har fòra er bedt om å fylle ut et evalueringsskjema. Ordningen vil uansett fortsette kommende vinter.
 
Viltåkre:
Prosjektet har i tillegg til slik vinterfòring med pellets valgt å konsentrere seg om etablering av viltåkre. På møtet i Viltforum i vår, ble det besluttet å innføre en ordning der viltfondet refunderer utgifter til såfrø, kalk og gjødsel for inntil 1.500 kr/år for hvert jaktlag mot fremlegging av kvittering. Dette er i tråd med det vi tidligere har signalisert og jeg ber de av dere som har etablert viltåkre om å sende / levere inn kvitteringer til undertegnede så vi kan få refundert disse utgiftene. Husk å oppgi kontonummer som pengene skal overføres til. Ordningen gjelder inntil videre og vil under alle omstendigheter gjelde for kommende vår/sommer. Vi vil således oppfordre til at flest mulig jaktlag benytter ordningen og får etablert viltåkre neste sesong, om dere ikke alt har gjort det.
 
Vedlagt følger en artikkel om viltåkre hentet fra bladet "Elghunden" (Medlemsbladet til Norges Elghundklubbers Forbund) nr 4/2007. Ellers er det mye nyttig informasjon og gode dyrkningsråd å finne på hjemmesiden til Felleskjøpet (www.fk.no). Søk på "Viltåker" oppe i venstre hjørne på forsiden. En direkte link til denne finner dere her. Her er det nyttig informasjon om valg av arealer, jordbearbeiding, kalking, gjødsling, valg av beiteplanter, såtid og såing, m.v.
 
Silofòr:
Gunnar Solvik har i regi av prosjektet drevet forsøk med fòring med silofòr i vinter. Han spredte fòr fra rundballen utover på bakken i et området hvor rådyrene oppholdt seg, og i løpet av 12 timer ver der dyr på fòringsplassen. Jaktlagene oppfordres til å forsøke fòring med slikt fòr. Har dere spørsmål omkring dette. kontakt Gunnar på tlf. 37169216. Gunnar vil forøvrig fortsette dette forsøket kommende vinter.
 
 
Mvh.
Helge Sines
Skogbrukssjef

Med denne e-posten frå Helge var også artikkelen "Viltåker" frå Elghunden

E-post nr to går på dette med evaluering av vinterforing av rådyr:

Hei.
 
Prosjektgruppa for prosjektet "Vinterfòring av rådyr" vil gjennomføre en evaluering av erfaringene så langt. Vedlagt følger et evalueringsskjema som alle må fylle ut og sende i retur til undertegnede innen 1. september. Lag som ikke sender inn evalueringsskjemaet kan ikke påregne å få gratis pelletsfòr kommende sesong.

Link til skjemaet. Vinterforing av rådyr - evaluering.

 
Mvh.                         
Helge Sines
Skogbrukssjef

 

 

 

 

PROSJEKT VINTERFÓRING

FORPROSJEKT

 

PROSJEKTBESKRIVELSE

 Bakgrunn:

Alle jaktlagene i Vegårshei har fra Viltlagets etablering i 2003 vært medlem av laget. Det pågår et stort prosjekt hvor 25 elg er merket og bærer radiosender for å kartlegge elgens trekkvaner og områdebruk gjennom året for å optimalisere elgforvaltningen. Videre har Viltlaget f.o.m. i år innført ny tildelingsmodell for elg, hvor skogbruksaktivitet i form av avvirkning, tynning og ungskogpleie legges til grunn. 30 % av totalkvota tildeles jaktlagene utelukkende ut fra skogbruksaktiviteten.

 Skogbrukets veiledningstjeneste i kommunen har oppfordret til at alt ospetømmer med liten økonomisk interesse settes igjen ved hogst og at skogeierne heller feller dette gradvis gjennom vintrene for å øke næringstilgangen for hjorteviltet vinterstid og forbedre det kommende sommerbeitet. (Det må i denne sammenheng nevnes at det forutsettes at også disse inngrepene skjer i.h.t. ”Levende Skog”-standardene, og at de økologisk viktigste ospetrærne uansett blir stående igjen som evighetstrær.) Det er ønskelig med en bedre organisering av dette tiltaket, både når det gjelder gjensetting av osp og ikke minst senere felling gjennom vintrene. Tiltaket er hovedsakelig myntet på elgen.

 Vi har bak oss en snørik vinter med rundt 2 m snø en stor del av vinteren. Dette har naturligvis påvirket rådyrstammen og gitt oss et ”spark bak” for å komme i gang med fast vinterfóring av rådyr for å øke overlevelsen for rådyrene vinterstid og dermed øke den høstbare stammen. Fórtyper m.v. må avklares, men det er ønskelig å produsere godt egna fór for hjorteviltet på innmark, både i form av viltåkre og ikke minst i form av høsting av dette fóret, pakking i små rundballer og transport til etablerte fóringsplasser for rådyrene. Dette tiltaket vil også bidra til opprettholdelse av kulturlandskapet.

 Vegårshei Viltforum (Viltnemnda + 1 repr. fra hver av følgende lag/foreninger; Vegårshei Skogeierlag, Vegårshei Viltlag og Vegårshei JFF) satte tidligere i år ned ei prosjektgruppe som skal arbeide videre med å få organisert og satt i verk disse tiltakene.

 Organisering:

Prosjektgruppa har følgende sammensetning:

Fra Vegårshei Skogeierlag:      Lars Espeland og Knut Bergan

Fra Vegårshei Viltlag:   Johan Henrik Colbjørnsen og Gunnar Solvik

Fra Vegårshei JFF:                  Ole Petter Skjævestad og Odd Bjarne Myhre

Sekretær:                                Kommunens skogbrukssjef (p.t. Helge Sines)

 Målsetting:

 • Øke rådyrbestanden slik at den årlige avskytingen på sikt kan dobles til ca 500 dyr.
 • Bedre fórtilgangen for hjorteviltet.
 • Redusere gjengroinga av kulturlandskapet.
 • Øke sysselsettingen.
 • Øke interessen for viltstell og viltforvaltning hos bygdas grunneiere, jegere og ikke minst ungdommer (gjennom JFF´s ungdomsgruppe).

 Gjennomføring:

Prosjektgruppas arbeid er godt i gang, de hadde sitt første møte i midten av august. Det tas sikte på at organisering og iverksetting av tiltakene planlegges i dette forprosjektet som skal være ferdig innen 1. mai 2007. I forprosjektet vil dessuten motivasjon og kompetanseheving stå sentralt. Intensjonen er videre at hovedprosjektet starter umiddelbart etter at forprosjektet er avsluttet og pågår i 3 år.

 I forprosjektet tas det mer konkret sikte på å gjennomføre følgende tiltak:

 • Planlegge gjennomføringen av hovedprosjektet; Avgrense prosjektet, utvelgelse av fóringsplasser, fórinnretninger og fórtyper, organisering, m.v.
 • Arrangere åpent møte om viltstell m/ særlig fokus på vinterfóring av rådyr. Det hentes inn foredragsholder med stor kompetanse og erfaring innenfor temaet.
 • Øke kompetansen og høste erfaringer om temaet for prosjektgruppas medlemmer ved å arrangere en fagtur til område(r) hvor de driver med lignende tiltak.
 • Utarbeide og gjennomføre brevkurs på grunnlag av boka ”Vinterfóring av rådyr” av Kjøstvedt og Holand.

 Økonomi:

Kostnader:

Til arrangering av det nevnte åpne møtet;

Foredragsholder, leie av møtelokale og bevertning:                              Kr. 15.000,-

Innkjøp av materiell til brevkurset:                                                                   Kr. 10.000,-

Dekking av reiseutgifter til fagtur:                                                                    Kr.   5.000,-

Møtevriksomhet og fagtur for prosjektgruppas medlemmer:                 Kr. 30.000,-

Sum:                                                                                                             Kr. 60.000,-

 Finansiering:

Tilskudd:                                                                                                        Kr. 30.000,-

Dugnad fra prosjektgruppas medlemmer:                                                        Kr. 30.000,-

Sum:                                                                                                             Kr. 60.000,-

 Vegårshei, November 2006

 Helge Sines

Sekretær

Til startsida